Super User

Super User

Nulla feugiat feugiat vel id interdum pellentesque vitae ipsum elit ipsum. Pellentesque malesuada orci mauris eros.
Monday, 17 August 2020 10:51

Program Pembiayaan Kompetitif (CF) Dan Geran Padanan

PROGRAM PEMBIAYAAN DANA WIBAWA

PENGENALAN & OBJEKTIF

Program Pembiayaan Kompetitif (Contestable Funding Programme) dilaksanakan bertujuan untuk mengalakkan ILKA dan PPKN bersaing dalam menawarkan program latihan kemahiran yang kompetitif pada kos yang berpatutan dengan jaminan pekerjaan kepada para pelatih.

Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menghasilkan tenaga kerja berkemahiran tinggi, pelaksanaan program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) adalah berasaskan keperluan permintaan industri akan dapat membantu Malaysia menuju ke arah negara berpendapatan tinggi. Program Pembiayaan Kompetitif dan Geran Padanan merupakan salah satu program bagi menyokong agenda TVET sebagai pemacu perubahan

 

KUMPULAN SASARAN

Pelajar lepasan sekolah, sijil kemahiran, diploma dan ijazah yang belum mendapat pekerjaan.

 

SYARAT – SYARAT PEMOHON

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Berumur di antara 18 hingga 35 tahun;
 3. Pelajar lepasan sekolah, Sijil Kemahiran Malaysia, diploma atau lepasan ijazah yang belum mendapat pekerjaan;
 4. Mempunyai tahap kesihatan yang membenarkan mereka mengikuti sehingga tamat kursus latihan yang disediakan;
 5. Keutamaan kepada pelatih/ peserta yang belum pernah mengikuti latihan kemahiran di mana-mana institusi latihan;
 6. Pelatih/ peserta yang telah tamat Tahap 1 dan berpotensi untuk meneruskan pengajian ke Tahap 2 di tempat latihan yang sama atau lain-lain tempat latihan (pelatih perlu mengisi borang pengesahan sama ada pernah penerimaan pembiayaan atau tidak di bawah PTPK);
 7. Mengikuti latihan secara sepenuh masa;
 8. Pelatih tidak pernah menerima pembiayaan/bantuan kewangan dalam bentuk geran daripada PTPK atau daripada mana-mana institusi kewangan lain semasa mengikuti latihan.
 9. Pelatih bukanlah daripada pelajar lepasan sekolah atau pelajar universiti yang masih menuntut atau sedang mengikuti latihan industri semasa permohonan dibuat;
 10. Bagi kes-kes tertentu yang memerlukan pengecualian daripada syarat-syarat di atas hendaklah dirujuk dan mendapat kelulusan daripada Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri.

 

*SUMBER :

Garis Panduan Pelaksanaan Skim Pembiayaan Kompetitif Dan Geran Padanan Dalam Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKE-11)

Buku Panduan Program Pembiayaan Kompetitif (Contestable Funding Programme))Bil. 1/2017

Monday, 17 August 2020 10:49

Program Pembiayaan Dana WIBAWA

PROGRAM PEMBIAYAAN DANA WIBAWA

PENGENALAN & OBJEKTIF

Dana ini disediakan bagi membantu pelatih mengurangkan jurang kemahiran yang diperlukan oleh Industri;

Dana ini disediakan bagi membantu pelatih mengurangkan jurang kemahiran yang diperlukan oleh Industri;

Keutamaan peruntukan ini diberi kepada :

 1. Pelatih yang berdaftar di PLA;
 2. Mengikuti program latihan kemahiran yang diluluskan oleh Penyedia Latihan Awam (PLA) yang berdaftar dengan PTPK; dan
 3. Menjalankan program yang memenuhi kehendak industri dan menjanjikan pekerjaan dan gaji yang setimpal mengikut kelayakan kemahiran yang diikuti pelatih.

 

SYARAT – SYARAT PEMOHON DANA WIBAWA

 1.  Warganegara Malaysia;
 2.  Berumur 18 hingga 35 tahun pada tahun kelulusan pinjaman
 3. Sihat tubuh badan atau berkategori Orang Kurang Upaya (OKU) yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKKM) yang bersesuaian dengan latihan kemahiran yang diikuti.
 4. Tidak mendapat mana-mana pembiayaan atau tajaan bagi kursus kemahiran yang diluluskan oleh agensi Kerajaan atau institusi kewangan yang lain dalam tempoh latihan yang diikuti.
 5. Bukan terdiri daripada pelajar sekolah atau penuntut yang sedang mengikuti pengajian di mana-mana institusi pengajian.
 6. Pelatih yang mempunyai tunggakan bayaran balik pinjaman latihan kemahiran yang terdahulu dengan PTPK perlu menjelaskan tunggakan tersebut sebelum permohonan pembiayaan diproses.

 

*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

 

TATACARA PERMOHONAN PEMBIAYAAN

a) Permohonan Pembiayaan hendaklah dibuat oleh Penyedia Latihan (PLA) secara atas talian di laman web PTPK (http://www.ptpk.gov.my) melalui portal Penyedia Latihan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh pelatih memulakan latihan dan tarikh latihan yang didaftarkan di JPK.

b) Setelah permohonan secara atas talian diluluskan oleh PTPK, Penyedia Latihan perlu memuat turun dan mencetak borang permohonan pelatih daripada portal penyedia latihan.

c) Borang permohonan yang telah diisi dan dilengkapkan perlu ditandatangani oleh pelatih dan Pengurus Penyedia Latihan.

d) Setelah permohonan diluluskan oleh PTPK, PLA perlu mengisi borang permohonan pelatih dan mengemukakan dokumen sokongan berikut kepada PTPK;

 1. Salinan Kad Pengenalan
 2. Salinan Sijil Kelahiran
 3. Salinan surat tawaran mengikuti latihan daripada PLA
 4. Salinan sijil tamat sekolah/ salinan sijil akademik tertinggi
 5. Salinan pendaftaran Calon SKM (JPK/T/1002) dan resit pembayaran
 6. Surat Setuju Terima daripada PTPK
 7. Salinan akaun Simpanan Bank
 8. Borang nama dan alamat pelatih dan penjamin

e) Pelatih perlu mengemukakan seorang penjamin semasa permohonan pembiayaan masih berjalan.

*Sumber : Garis Panduan Pelaksanaan Program Pembiayaan Dana Wibawa

 

Thursday, 12 September 2019 14:40

Malaysian Meister Programme (MMP)

PEMBIAYAAN MALAYSIA MEISTER PROGRAMME (MMP)

PENGENALAN

Malaysian Meister Programme (MMP) merupakan program pembiayaan untuk peningkatan tahap kemahiran yang diberikan kepada pekerja tempatan samada pekerja awam atau swasta sebagai persediaan menjadi pakar industri  dalam bidang pekerjaan yang diceburi.  Melalui MPP, PTPK menerima peruntukan pembiayaan sebanyak RM 10 juta untuk disalurkan kepada tiga belas (13) PPKN di seluruh Malaysia yang telah diluluskan untuk melaksanakan program ini.

 

SYARAT-SYARAT PEMOHON

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Berumur 18 hingga 35 tahun;
 3. Calon memiliki :
  1. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 dalam bidang Industri Automasi, Mekatronik, Mekanikal, Elektronik, Elektrik atau yang setaraf ; atau
  2. Diploma dalam bidang Industri Automasi, Mekatronik, Mekanikal, Elektronik, Elektrik atau yang setaraf.
 4. Lulus ujian pemilihan Meister dan temu duga dengan pihak Syarikat tajaan.
 5. Mengikuti program latihan kemahiran sepenuh masa yang diluluskan oleh Perbadanan.
 6. Mengikuti latihan di Penyedia Latihan yang diluluskan oleh Perbadanan.
 7. Sihat tubuh badan atau berkategori Orang Kelainan Upaya (OKU) yang bersesuaian.
 8. Bukan terdiri daripada pelajar sekolah atau penuntut yang sedang mengikuti pengajian di mana-mana institusi pengajian.
 9. Tidak mendapat mana-mana pembiayaan atau tajaan daripada agensi Kerajaan atau institusi kewangan yang lain dalam tempoh latihan yang diikuti.
 10. Mengemukakan seorang penjamin (Ibu/ Bapa/ Suami/ Isteri/ Penjaga yang sah) selepas diluluskan pembiayaan latihan kemahiran
 11. Telah menyelesaikan tunggakan bayaran balik pinjaman latihan kemahiran atau lain–lain hutang dengan PTPK (jika berkaitan);

 

*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

 

TATACARA PERMOHONAN PEMBIAYAAN MMP

Permohonan Pembiayaan MMP hendaklah dibuat oleh Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri (PPKN) atau Penyedia Latihan (PL) secara manual dalam tempoh 45 hari daripada tarikh pelatih memulakan latihan.

 

PROSEDUR PEMBAYARAN YURAN & ELAUN SARA HIDUP (ESH) PEMBIAYAAN MMP

 1. Arahan Bayaran bagi Yuran dan Elaun Sara Hidup (ESH) akan disediakan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh penerimaan borang tuntutan daripada PPKN/PL yang telah lengkap.
 2. Status Pembiayaan pelatih adalah “PERJANJIAN LENGKAP”.
 3. Pembayaran yuran latihan akan dibayar ke akaun PPKN/PL.
 4. Pembayaran ESH akan dibayar terus ke akaun pelatih.

 

Wednesday, 21 August 2019 15:12

Golongan Pekerja Dan Future Workers (GPFW - Lepasan Sekolah)

PENGENALAN

Program Pembiayaan Kepada Golongan Pekerja Dan Future Workers (Lepasan Sekolah) adalah pembiayaan latihan kemahiran kepada golongan lepasan sekolah secara PERCUMA. Program ini  bertujuan melengkapkan diri peserta dengan pelbagai kemahiran (Multi-Skilling) agar dapat memenuhi permintaan terhadap keperluan tenaga kerja mahir dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan di negara ini.

 

SYARAT – SYARAT PEMOHON GPFW (Lepasan Sekolah)

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Berumur 15 hingga 45 tahun pada tarikh kelulusan pinjaman;
 3. Lepasan sekolah (school leaver) minima :
  • NOSS Lama - Tahap 1 & 2 / Tahap 2 & 3 (Bagi Program yang tiada Tahap 1)
  • NOSS Baru – Tahap 2 sahaja (Bagi Program yang tiada Tahap 1), Tahap 3 (Bagi Program yang bermula Tahap 3 sahaja)
 4. Bukan seorang yang diisytiharkan muflis;
 5. Pendapatan keluarga tidak melebihi RM4,000 sebulan;
 6. Sihat tubuh badan dan berkategori Orang Kelainan Upaya (OKU) yang  bersesuaian
 7. Tidak mendapat mana-mana pembiayaan atau tajaan daripada agensi    Kerajaan atau institusi kewangan yang lain dalam tempoh latihan yang diikuti;
 8. Bukan terdiri daripada pelajar sekolah atau penuntut yang sedang     mengikuti pengajian di mana-mana institusi pengajian;

*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

 

SYARAT – SYARAT PERMOHONAN

 1. Mengikuti latihan di Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri (PPKN) yang berdaftar dengan PTPK;
 2. Pemohon sedang mengikuti kursus
  • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM); atau
  • Program yang diiktiraf oleh MQA; atau
  • Program yang diiktiraf oleh UPE, JPM; atau
  • Agensi-agensi yang berkaitan.
 3. Mengemukakan seorang penjamin;
 4. Mengemukakan permohonan mengikuti bidang / kursus yang diluluskan melalui penyedia latihan (PL) yang berdaftar dengan PTPK;
 5. Pemohon telah menyelesaikan tunggakan bayaran balik pinjaman latihan kemahiran atau lain-lain hutang dengan PTPK
 6. Pengajian sepenuh masa
 7. Bantuan kewangan layak diberikan kepada pelatih sekali sahaja bagi setiap program


*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

 

PUSAT LATIHAN KEMAHIRAN

Anda boleh mengikuti latihan kemahiran tersebut di dua belas (12) Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri (PPKN) yang terlibat seperti berikut:-

12 PPKN