Training Loan

Monday, 17 August 2020 11:15

Pembiayaan

Written by

PROGRAM PEMBIAYAAN DANA WIBAWA

PENGENALAN & OBJEKTIF

Program Pembiayaan Kompetitif (Contestable Funding Programme) dilaksanakan bertujuan untuk mengalakkan ILKA dan PPKN bersaing dalam menawarkan program latihan kemahiran yang kompetitif pada kos yang berpatutan dengan jaminan pekerjaan kepada para pelatih.

Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menghasilkan tenaga kerja berkemahiran tinggi, pelaksanaan program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) adalah berasaskan keperluan permintaan industri akan dapat membantu Malaysia menuju ke arah negara berpendapatan tinggi. Program Pembiayaan Kompetitif dan Geran Padanan merupakan salah satu program bagi menyokong agenda TVET sebagai pemacu perubahan

 

KUMPULAN SASARAN

Pelajar lepasan sekolah, sijil kemahiran, diploma dan ijazah yang belum mendapat pekerjaan.

 

SYARAT – SYARAT PEMOHON

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Berumur di antara 18 hingga 35 tahun;
 3. Pelajar lepasan sekolah, Sijil Kemahiran Malaysia, diploma atau lepasan ijazah yang belum mendapat pekerjaan;
 4. Mempunyai tahap kesihatan yang membenarkan mereka mengikuti sehingga tamat kursus latihan yang disediakan;
 5. Keutamaan kepada pelatih/ peserta yang belum pernah mengikuti latihan kemahiran di mana-mana institusi latihan;
 6. Pelatih/ peserta yang telah tamat Tahap 1 dan berpotensi untuk meneruskan pengajian ke Tahap 2 di tempat latihan yang sama atau lain-lain tempat latihan (pelatih perlu mengisi borang pengesahan sama ada pernah penerimaan pembiayaan atau tidak di bawah PTPK);
 7. Mengikuti latihan secara sepenuh masa;
 8. Pelatih tidak pernah menerima pembiayaan/bantuan kewangan dalam bentuk geran daripada PTPK atau daripada mana-mana institusi kewangan lain semasa mengikuti latihan.
 9. Pelatih bukanlah daripada pelajar lepasan sekolah atau pelajar universiti yang masih menuntut atau sedang mengikuti latihan industri semasa permohonan dibuat;
 10. Bagi kes-kes tertentu yang memerlukan pengecualian daripada syarat-syarat di atas hendaklah dirujuk dan mendapat kelulusan daripada Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri.

 

*SUMBER :

Garis Panduan Pelaksanaan Skim Pembiayaan Kompetitif Dan Geran Padanan Dalam Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKE-11)

Buku Panduan Program Pembiayaan Kompetitif (Contestable Funding Programme))Bil. 1/2017

Monday, 17 August 2020 10:49

Program Pembiayaan Dana WIBAWA

Written by

PROGRAM PEMBIAYAAN DANA WIBAWA

PENGENALAN & OBJEKTIF

Dana ini disediakan bagi membantu pelatih mengurangkan jurang kemahiran yang diperlukan oleh Industri;

Dana ini disediakan bagi membantu pelatih mengurangkan jurang kemahiran yang diperlukan oleh Industri;

Keutamaan peruntukan ini diberi kepada :

 1. Pelatih yang berdaftar di PLA;
 2. Mengikuti program latihan kemahiran yang diluluskan oleh Penyedia Latihan Awam (PLA) yang berdaftar dengan PTPK; dan
 3. Menjalankan program yang memenuhi kehendak industri dan menjanjikan pekerjaan dan gaji yang setimpal mengikut kelayakan kemahiran yang diikuti pelatih.

 

SYARAT – SYARAT PEMOHON DANA WIBAWA

 1.  Warganegara Malaysia;
 2.  Berumur 18 hingga 35 tahun pada tahun kelulusan pinjaman
 3. Sihat tubuh badan atau berkategori Orang Kurang Upaya (OKU) yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKKM) yang bersesuaian dengan latihan kemahiran yang diikuti.
 4. Tidak mendapat mana-mana pembiayaan atau tajaan bagi kursus kemahiran yang diluluskan oleh agensi Kerajaan atau institusi kewangan yang lain dalam tempoh latihan yang diikuti.
 5. Bukan terdiri daripada pelajar sekolah atau penuntut yang sedang mengikuti pengajian di mana-mana institusi pengajian.
 6. Pelatih yang mempunyai tunggakan bayaran balik pinjaman latihan kemahiran yang terdahulu dengan PTPK perlu menjelaskan tunggakan tersebut sebelum permohonan pembiayaan diproses.

 

*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

 

TATACARA PERMOHONAN PEMBIAYAAN

a) Permohonan Pembiayaan hendaklah dibuat oleh Penyedia Latihan (PLA) secara atas talian di laman web PTPK (http://www.ptpk.gov.my) melalui portal Penyedia Latihan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh pelatih memulakan latihan dan tarikh latihan yang didaftarkan di JPK.

b) Setelah permohonan secara atas talian diluluskan oleh PTPK, Penyedia Latihan perlu memuat turun dan mencetak borang permohonan pelatih daripada portal penyedia latihan.

c) Borang permohonan yang telah diisi dan dilengkapkan perlu ditandatangani oleh pelatih dan Pengurus Penyedia Latihan.

d) Setelah permohonan diluluskan oleh PTPK, PLA perlu mengisi borang permohonan pelatih dan mengemukakan dokumen sokongan berikut kepada PTPK;

 1. Salinan Kad Pengenalan
 2. Salinan Sijil Kelahiran
 3. Salinan surat tawaran mengikuti latihan daripada PLA
 4. Salinan sijil tamat sekolah/ salinan sijil akademik tertinggi
 5. Salinan pendaftaran Calon SKM (JPK/T/1002) dan resit pembayaran
 6. Surat Setuju Terima daripada PTPK
 7. Salinan akaun Simpanan Bank
 8. Borang nama dan alamat pelatih dan penjamin

e) Pelatih perlu mengemukakan seorang penjamin semasa permohonan pembiayaan masih berjalan.

*Sumber : Garis Panduan Pelaksanaan Program Pembiayaan Dana Wibawa

 

Thursday, 12 September 2019 14:40

Malaysian Meister Programme (MMP)

Written by

PEMBIAYAAN MALAYSIA MEISTER PROGRAMME (MMP)

PENGENALAN

Malaysian Meister Programme (MMP) merupakan program pembiayaan untuk peningkatan tahap kemahiran yang diberikan kepada pekerja tempatan samada pekerja awam atau swasta sebagai persediaan menjadi pakar industri  dalam bidang pekerjaan yang diceburi.  Melalui MPP, PTPK menerima peruntukan pembiayaan sebanyak RM 10 juta untuk disalurkan kepada tiga belas (13) PPKN di seluruh Malaysia yang telah diluluskan untuk melaksanakan program ini.

 

SYARAT-SYARAT PEMOHON

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Berumur 18 hingga 35 tahun;
 3. Calon memiliki :
  1. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 dalam bidang Industri Automasi, Mekatronik, Mekanikal, Elektronik, Elektrik atau yang setaraf ; atau
  2. Diploma dalam bidang Industri Automasi, Mekatronik, Mekanikal, Elektronik, Elektrik atau yang setaraf.
 4. Lulus ujian pemilihan Meister dan temu duga dengan pihak Syarikat tajaan.
 5. Mengikuti program latihan kemahiran sepenuh masa yang diluluskan oleh Perbadanan.
 6. Mengikuti latihan di Penyedia Latihan yang diluluskan oleh Perbadanan.
 7. Sihat tubuh badan atau berkategori Orang Kelainan Upaya (OKU) yang bersesuaian.
 8. Bukan terdiri daripada pelajar sekolah atau penuntut yang sedang mengikuti pengajian di mana-mana institusi pengajian.
 9. Tidak mendapat mana-mana pembiayaan atau tajaan daripada agensi Kerajaan atau institusi kewangan yang lain dalam tempoh latihan yang diikuti.
 10. Mengemukakan seorang penjamin (Ibu/ Bapa/ Suami/ Isteri/ Penjaga yang sah) selepas diluluskan pembiayaan latihan kemahiran
 11. Telah menyelesaikan tunggakan bayaran balik pinjaman latihan kemahiran atau lain–lain hutang dengan PTPK (jika berkaitan);

 

*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

 

TATACARA PERMOHONAN PEMBIAYAAN MMP

Permohonan Pembiayaan MMP hendaklah dibuat oleh Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri (PPKN) atau Penyedia Latihan (PL) secara manual dalam tempoh 45 hari daripada tarikh pelatih memulakan latihan.

 

PROSEDUR PEMBAYARAN YURAN & ELAUN SARA HIDUP (ESH) PEMBIAYAAN MMP

 1. Arahan Bayaran bagi Yuran dan Elaun Sara Hidup (ESH) akan disediakan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh penerimaan borang tuntutan daripada PPKN/PL yang telah lengkap.
 2. Status Pembiayaan pelatih adalah “PERJANJIAN LENGKAP”.
 3. Pembayaran yuran latihan akan dibayar ke akaun PPKN/PL.
 4. Pembayaran ESH akan dibayar terus ke akaun pelatih.

 

PENGENALAN

Program Pembiayaan Kepada Golongan Pekerja Dan Future Workers (Lepasan Sekolah) adalah pembiayaan latihan kemahiran kepada golongan lepasan sekolah secara PERCUMA. Program ini  bertujuan melengkapkan diri peserta dengan pelbagai kemahiran (Multi-Skilling) agar dapat memenuhi permintaan terhadap keperluan tenaga kerja mahir dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan di negara ini.

 

SYARAT – SYARAT PEMOHON GPFW (Lepasan Sekolah)

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Berumur 15 hingga 45 tahun pada tarikh kelulusan pinjaman;
 3. Lepasan sekolah (school leaver) minima :
  • NOSS Lama - Tahap 1 & 2 / Tahap 2 & 3 (Bagi Program yang tiada Tahap 1)
  • NOSS Baru – Tahap 2 sahaja (Bagi Program yang tiada Tahap 1), Tahap 3 (Bagi Program yang bermula Tahap 3 sahaja)
 4. Bukan seorang yang diisytiharkan muflis;
 5. Pendapatan keluarga tidak melebihi RM4,000 sebulan;
 6. Sihat tubuh badan dan berkategori Orang Kelainan Upaya (OKU) yang  bersesuaian
 7. Tidak mendapat mana-mana pembiayaan atau tajaan daripada agensi    Kerajaan atau institusi kewangan yang lain dalam tempoh latihan yang diikuti;
 8. Bukan terdiri daripada pelajar sekolah atau penuntut yang sedang     mengikuti pengajian di mana-mana institusi pengajian;

*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

 

SYARAT – SYARAT PERMOHONAN

 1. Mengikuti latihan di Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri (PPKN) yang berdaftar dengan PTPK;
 2. Pemohon sedang mengikuti kursus
  • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM); atau
  • Program yang diiktiraf oleh MQA; atau
  • Program yang diiktiraf oleh UPE, JPM; atau
  • Agensi-agensi yang berkaitan.
 3. Mengemukakan seorang penjamin;
 4. Mengemukakan permohonan mengikuti bidang / kursus yang diluluskan melalui penyedia latihan (PL) yang berdaftar dengan PTPK;
 5. Pemohon telah menyelesaikan tunggakan bayaran balik pinjaman latihan kemahiran atau lain-lain hutang dengan PTPK
 6. Pengajian sepenuh masa
 7. Bantuan kewangan layak diberikan kepada pelatih sekali sahaja bagi setiap program


*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

 

PUSAT LATIHAN KEMAHIRAN

Anda boleh mengikuti latihan kemahiran tersebut di dua belas (12) Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri (PPKN) yang terlibat seperti berikut:-

12 PPKN

PENGENALAN

Program Pembiayaan Kepada Golongan Pekerja Dan Future Workers (Lepasan Siswazah) iaitu pembiayaan latihan kemahiran kepada golongan lepasan Siswazah (diploma/ijazah) secara PERCUMA. Program ini memberi peluang kepada graduan diploma dan ijazah untuk meningkatkan peluang pekerjaan khususnya mereka yang masih menganggur /tiada pekerjaan tetap atau ingin meningkatkan kemahiran diri.

SYARAT – SYARAT PEMOHON GPFW (Lepasan Siswazah)

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Berumur 21 hingga 45 tahun pada tarikh kelulusan pinjaman;
 3. Lepasan siswazah (diploma/ ijazah);
 4. Bukan seorang yang diisytiharkan muflis;
 5. Pendapatan keluarga tidak melebihi RM10,000 sebulan;
 6. Sihat tubuh badan dan berkategori Orang Kelainan Upaya (OKU) yang bersesuaian
 7. Tidak mendapat mana-mana pembiayaan atau tajaan daripada agensi Kerajaan atau institusi kewangan yang lain dalam tempoh latihan yang diikuti;
 8. Bukan terdiri daripada pelajar sekolah atau penuntut yang sedang mengikuti pengajian di mana-mana institusi pengajian;

 *Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

SYARAT – SYARAT PERMOHONAN

 1. Mengikuti latihan di Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri (PPKN) yang berdaftar dengan PTPK;
 2. Pemohon sedang mengikuti kursus
   • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM); atau
   • Program yang diiktiraf oleh MQA; atau
   • Program yang diiktiraf oleh UPE, JPM; atau
   • Agensi-agensi yang berkaitan.
   • Mengemukakan seorang penjamin;
 3. Mengemukakan permohonan mengikuti bidang / kursus yang diluluskan melalui penyedia latihan (PL) yang berdaftar  dengan PTPK;
 4. Pemohon telah menyelesaikan tunggakan bayaran balik pinjaman latihan kemahiran atau lain-lain hutang dengan PTPK
 5. Pengajian sepenuh masa
 6. Bantuan kewangan layak diberikan kepada pelatih sekali sahaja bagi setiap program

*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

 

 

SENARAI PUSAT LATIHAN KEMAHIRAN NEGERI

Anda boleh mengikuti latihan kemahiran tersebut di dua belas (12) Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri (PPKN) yang terlibat seperti berikut:-

12 PPKN

 

PROGAM PENINGKATAN KAPASITI DAN KAPABILITI KUMPULAN KHUSUS (PPKK)

 

PENGENALAN

Di dalam Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11), pendekatan pembangunan secara inklusif diteruskan bagi meningkatkan kapasiti dan kapabiliti serta memastikan peluang penyertaan yang saksama kepada kumpulan isi rumah yang berpendapatan rendah serta kumpulan-kumpulan lain selaras dengan dasar yang telah ditetapkan oleh Kerajaan.  Dalam RMKe-11, tumpuan diberikan kepada usaha untuk meningkatkan tahap pendapatan dan kualiti hidup isi rumah berpendapatan rendah melalui pelbagai program ekonomi, pendidikan dan latihan, program keusahawanan dan sebagainya.

 

KUMPULAN SASARAN

Kumpulan Sasar Kumpulan sasar bagi program ini adalah terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah (pendapatan isi rumah kurang daripada separuh pendapatan penengah berasaskan HIES 2014 iaitu kurang daripada RM2,848). Kriteria kumpulan sasar yang layak adalah seperti berikut:

 1. Masyarakat Orang Asli terutamanya kawasan pedalaman;
 2. Kumpulan Minoriti/ pribumi/ bumiputera Sabah & Sarawak yang masih ketinggalan daripada segi pembangunan sosioekonomi;
 3. Belia yang berisiko tinggi (cenderung untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang tidak bermanfaat, anti sosial atau kegiatan haram dan tercicir daripada sistem pendidikan nasional;
 4. Anak yatim, golongan gelandangan dan anak-anak yang diabaikan atau hilang tempat bergantung; dan
 5. Ibu tunggal yang menghadapi kesempitan hidup, mempunyai anak/ tanggungan yang ramai (breadwinner) termasuk tanggungan warga emas; 
  1. Ibu tunggal sama ada ditinggalkan/ kematian suami serta wanita yang mengalami penderaan yang mempunyai tanggungjawab membesarkan anak-anak; dan
  2. Anak atau ahli isi rumah yang diketuai oleh warga emas atau ibu tunggal yang tersisih   daripada mendapat peluang pendidikan dan latihan kemahiran yang bersesuaian.

 

 SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Berumur di antara 15 hingga 55 tahun pada tahun latihan dilaksanakan.
 3. Mengikuti program latihan kemahiran secara sepenuh masa yang diluluskan oleh Perbadanan.
 4. Mengikuti latihan di Penyedia Latihan/ Syarikat yang diluluskan oleh Perbadanan.
 5. Berasal dari keluarga yang berpendapatan tidak melebihi RM 2,848.00 sebulan.
 6. Mengemukakan dokumen dari Jabatan / Agensi yang terlibat yang mengesahkan pemohon adalah layak menerima pembiayaan latihan kemahiran (jika berkaitan).

*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

 

Wednesday, 12 August 2015 10:33

Skills Training Loan For School Leavers

Written by

pinjaman kemahiran

INTRODUCTION


Skills Development Fund Corporation (PTPK) is a statutory corporation which organised by the Ministry of Human Resources which the main purpose is to provide loans for those individuals who undergo some skill trainings in any Government Training Providers (PLA) and Private (PLS) which ... by Department of Development Fund (JPK) with PTPK

This training is open to all trainees whose went for training program of Malaysia Skills Certificate (SKM), Diploma of Malaysia Skills (DKM) and Higher Diploma of Malaysia Skills (DLKM).

Conditions for Borrower

 • Malaysian Citizen
 • Had been for SKM training programs for Phase/Level 1 till Phase/Level 3, DKM for Phase/Level 4 and DLKM for Phase/Level 5 and other programs which approved by PTPK
 • Age limit for borrower is between 15 to 45 years old
 • Do not receive any finance assistance from other agencies.
 • Fulltime studies as the period stated
 • Family monthly income is not more than RM 5,000.00.

Loan Rate

 • The rate for loan is in between RM 2,500 to RM 24,000 depends on the program and training phase which included:-
 1. Fees.
 2. Living allowance is RM 400 per month in the training period.
 3. Premium payments is for insurans protections.
 • 3% of balance loan will be charge for administration fees yearly.

Conditions for Guarantor

 • Malaysian ciziten
 • Monthly income for one guarantor must not less than RM700, aged 21 years old and above and not more than 50 years old when trainee starts training.
 • If the guarantor is mother/father/legal guardians/age condition and income will be excluded
 • Each guarantor can never guarantee more than two (2) trainees except for mother/father/legal guardian.
 • Not declared bankruptcy

Method for Skills Training Loan

 • Borrowers need a CIMB Berhad Bank account (convensional)
 • Loan will directly channeled into account of borrowers through auto pay and study fees payment into account of Training Provider will be done through direct debit.

Loan Payment

 • Loan payment will start after six (6) months training ended.
 • Period of loan payments is in between one (1) to ten (10) years.
 • Monthly installment is between RM84.69 to RM193.12 based on the total loan which been approved.

 

 

Wednesday, 12 August 2015 10:33

Skills Training Loan For Employees

Written by
Pinjaman latihan bagi pekerja

INTRODUCTION

Under the 10th Malaysia Plan (RMKe-10), the Skills Development Fund Corporation (PTPK) was given the responsibility to manage the loan funds to the improvement of workers' skills. The purpose of loan financing is to improve the qualifications of workers either

  i. Retake training (Reskiling);
  ii. Undergo new skill training in order to support the current skills (Multiskiling);
  iii. Undergo skill training to improve phase (Upskiling); atau
  iv. Undergo skill training in order to gain certificate from knowledge and working experience
Funded Skill Programs:
  Courses offered under the program is the program that is recognized by certification agencies as below :
  i. Malaysian Skills Certification which is Malaysian Skills Certificate (SKM), Higher Diploma of Malaysian Skills (DLKM); or
  ii. Certification from institutions which approved by Malaysian Qualification Agency (MQA); or
  iii. Certification from institutions which approved by Public Service Department (JPA); or
iv. Professional Certification which approved at International level; or
v. Certification besides than in (i) till (iii) above which is approved by Economic Plan Unit (UPE), Prime Ministry Department.
     
Loan Rate
1. Loan rate is based on the skills program and training phase which followed by trainee with minimum cost RM750.00 till RM24,000 which include :
  i. Study Fees
  ii. Premium insurancePayment
     
2. 1% of balance loan will be charge for administration fees yearly.
     
Borrower Conditions
  Borrowers are eligible to apply must follow the conditions as below :-
  1. Malaysian citizen;
  2. Aged 18 to 45 years old from the date training start;
  3. Salary conditions excluded;
  4. Must submit one (1) guarantor;
  5. Must comprise one of the following categories of workers;
    a. A worker who is currently working; or
    b. A worker who is retrenched or willing quit under Voluntary Separation Scheme (VSS); or
    c. Self-employed worker.
  6. Worked at least six (6) months in the currently/previous employment;
  7. Priority is given to applicants who are not from the management and professional group;
  8. Do not receive any sponsorships/loan from government agencies or other financial institutions; and
  9. Applicants must complete the loan repayment arrears skills training and previous penalty (If any).
     
Guarantor Conditions
  Submit a guarantor who followed the conditions as below:
    Monthly income which is not less than RM 700.00 per month;
    Aged 21 years and above and less than 50 years old when the trainee started training;
    Can not guarantee more than two (2) trainees except mother/father; and
    Must not declared bankruptcy.
       
Methods for Skills Training Loan Payment
  1. Borrowers are encouraged to open an account from RHB Bank ; dan
  2. Payment of training fee will be payable to the borrower's account and transferred directly to the accounts of training providers. Premium insurans payment will be paid straight away to the insurans company.
       
Application Documents / Guarantor is needed
  Application
  i. One (1) copy of the identity card certified trainee.
  ii. Training offer letter from PL to trainee with training fee structure which phase which was signed by trainee.
  iii. One (1) copy of the Candidate Registration SKM / DKM / DLKM (JPKT/T/1002) and a registration payment official receipt for Malaysian Skills Certification program (PKM).
  Agreement
  i. One (1) copy of the identity card of guarantor which has approved.
  ii. Agreement form to Contribute Insurance Takaful Ikhlas Sdn. Bhd.
  iii. The following additional documents are required for the following categories of applicants :
    A working worker
    a. A confirmation letter from the employer in order to verify that the trainee is currently working there.
    b. Copy of Latest Pay Slip and KWSP Statement/PERKESO contributions slip for a working proof/had working experience more than six (6) months.
    Laid-off workers
    a. A copy of the resign letter from previous employer.
    b. One (1) copy of the sworn statement of income using Form Statutory Declarations Act 1960 (Revised 1996), which was approved (if the monthly income).
    Self-employed worker
    a. One (1) copy of the Statement of Income (LHDN)/Form Statutory Declarations Act 1960 (Revised 1969), which was approved/One (1) copy of Business Registration Document of the Company with the Companies Commission of Malaysia (SSM) (if related)
    b. One (1) copy of Utility Bill (water/electricity) for confirmation of the latest permanent address of trainee and guarantor.
    c. One (1) copy of the latest salary/affidavit of income using Form Statutory Declarations Act 1960 (Revised - 1969) Guarantor (if no pay slip) and Financial Position Guarantor Declaration Form.
Payment Order
  i. one (1) copy of the Statement of Account RHB new trainee/active containing informations such as name, identity card number and bank account number of trainee.
       
All applications for Skills Training Loan shall be submitted through public and private training providers registered with PTPK.
 
Load Payment
  i. Loan payments starts the next month after the training ended;;
  ii. The maximum period for loan payment is up to five (5) years;
  iii. Monthly installment for loan payment is in between RM 150.38 to RM 410.25