Disclaimer

Disclaimer (5)

Isnin, 24 Ogos 2015 09:17

Bantuan

Ditulis oleh
 • KEBOLEHCAPAIAN

  Menjadikan Portal Rasmi PTPK boleh dicapai oleh semua golongan pengguna. Memberi panduan bagaimana menyesuaikan laman ini mengikut keperluan anda. Jika anda memerlukan bantuan atau mempunyai sebarang pertanyaan, sila lihat Soalan Lazim or e-Aduan


 • KOD QR

  Kini anda boleh melayari Portal Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) menerusi telefon pintar dengan melalui Kod QR PTPK.

  Cara penggunaan Kod QR melalui telefon pintar atau Tablet:

  1. Memuat turun dan lakukan instalasi aplikasi QR Reader yang bersesuaian dengan telefon pintar atau Tablet anda.
  2. Pilih dan aktifkan aplikasi QR Reader dan kemudian imbas Kod QR di bawah dengan menggunakan kamera dari telefon pintar / Tablet.
  3. Anda akan terus dibawa ke Portal PTPK versi mudahalih.

  Qrcode


 • KEMUDAHAN PENTERJEMAHAN WEB

  Sebagai usaha PTPK menyediakan kemudahan navigasi yang baik dan mesra pengguna, laman web ini turut mengambilkira mereka yang lebih selesa untuk melayari laman web ini dengan bahasa-bahasa lain selain Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Oleh itu, laman web ini menyediakan pautan kepada enjin penterjemahan web yang menterjemahkan secara automatik kepada bahasa-bahasa pilihan seperti yang tersenarai di bawah sahaja.

  Penafian: Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan nanti selepas alih bahasa telah dibuat pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer. Kebarangkalian untuk kandungan itu berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau salah maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa tersebut. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal yakni dalam bahasa Inggeris dan Melayu.

Selasa, 11 Ogos 2015 12:57

Dasar Keselamatan

Ditulis oleh

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

 

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Selasa, 11 Ogos 2015 12:57

Hak Cipta

Ditulis oleh

Hakcipta Laman Rasmi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) dan kandungannya termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran kecuali yang dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekali pun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK).

Selasa, 11 Ogos 2015 12:57

Dasar Privasi

Ditulis oleh

Selaras dengan peruntukan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (selepas ini disebut sebagai "Akta 709") yang mengawal selia pemprosesan data peribadi untuk tujuan transaksi komersial, PTPK di Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) memberi anda notis seperti berikut (untuk tujuan notis bertulis ini, terma "data peribadi" dan "pemprosesan" hendaklah mempunyai maksud yang ditetapkan di dalam Akta 709):


1.0 RINGKASAN

Menerangkan cara pengendalian data peribadi yang dikumpulkan apabila pengunjung berada di Laman Web/Portal PTPK dan apabila anda menggunakan perkhidmatan yang disediakan. Dasar ini juga merangkumi pengendalian data peribadi yang mungkin dikongsi bersama dengan pihak lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif.


2.0 PENGUMPULAN MAKLUMAT

2.1 Pengumpulan data peribadi dilakukan semasa anda melayari Laman Web/Portal PTPK, mengisi apa-apa borang, mendaftar apa-apa permohonan secara manual atau online, atau mendaftar akaun perkhidmatan online yang lain;

2.2 Semasa pendaftaran, anda mungkin diminta melengkapkan data peribadi seperti nama, no. kad pengenalan, alamat e-mel, tarikh lahir, jantina, poskod dan lain - lain data peribadi;

2.3 Semasa anda melayari Laman Web/Portal PTPK, data pengunjung juga direkodkan secara automatik pada log pelayan secara menyemak imbas pengunjung, termasuk alamat IP dan cookie. Data ini direkod dan dikumpulkan bagi membolehkan statistik capaian ke laman portal dapat dibuat agar penyampaian perkhidmatan dapat dipenuhi dengan lebih berkesan dan efektif.

2.4 Maklumat peribadi anda yang diproses adalah bagi tujuan-tujuan berikut:

 1. Menilai dan memproses permohonan untuk pembiayaan latihan kemahiran, produk atau perkhidmatan;
 2. Perkhidmatan mentadbir, mengawas dan memungut bayaran balik pembiayaan latihan kemahiran;
 3. Mentadbir dan mengatur semua produk dan perkhidmatan yang PTPK berikan kepada anda;
 4. Memberikan kepada anda maklumat lanjut berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang PTPK tawarkan
 5. Penyelidikan termasuk tujuan sejarah dan statistik;
 6. Promosi dan pemasaran ("pemasaran langsung") bagi produk dan perkhidmatan PTPK ("Pemasaran langsung") bererti berkomunikasi dengan apa cara sekali pun mengenai apa-apa bahan pengiklanan atau pemasaran yang ditujukan kepada individu tertentu;
 7. Memberi respon kepada pertanyaan-pertanyaan anda; dan
 8. Apa-apa tujuan lain samada secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan PTPK.

2.5 Sekiranya anda gagal untuk menyediakan data peribadi atau menarik balik persetujuan untuk PTPK memproses data peribadi untuk tujuan-tujuan di atas, PTPK tidak dapat:

 1. Berkomunikasi dengan anda;
 2. Menyediakan perkhidmatan PTPK kepada anda; atau
 3. Mengakses bahagian-bahagian tertentu di dalam Laman Web/Portal PTPK di mana log masuk dikehendaki.

2.6 PTPK boleh memperolehi data peribadi anda daripada Penyedia Latihan Kemahiran anda, mana-mana agensi kerajaan atau mana-mana pihak yang berurusan secara langsung atau tidak langsung dengan PTPK.

2.7 Pada masa yang sama, PTPK mungkin mengumpulkan data peribadi bukan pelanggan daripada anda (contohnya maklumat pasangan anda) apabila anda memohon sesuatu perkhidmatan. Anda perlu mendapatkan persetujuan pihak berkenaan sebelum memberikan data peribadi tersebut kepada PTPK untuk membolehkan PTPK memproses data peribadi mereka.


3.0 PENZAHIRAN DATA

3.1 Pihak PTPK boleh menzahirkan data peribadi anda kepada pihak-pihak ketiga dalam melaksanakan fungsi-fungsi PTPK seperti menguruskan pembiayaan untuk tujuan latihan kemahiran dan mengutip bayaran balik, serta melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberikan kepada PTPK oleh mana-mana undang-undang bertulis, Pihak-pihak ketiga tersebut adalah sebagaimana yang disenaraikan di bawah (tidak terhad):

 1. Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri;
 2. Agensi-Agensi Kerajaan/Awam;
 3. Mana-mana biro pinjaman/pembiayaan atau agensi yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia;
 4. Pihak bank dan institusi kewangan berkaitan;
 5. Penyedia Latihan Kemahiran / Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta;
 6. Sebarang organisasi yang dilantik untuk berkhidmat sebagai ejen PTPK;
 7. Sebarang organisasi untuk melengkapkan transaksi yang diminta oleh anda;
 8. Penyedia-penyedia perkhidmatan kewangan (contohnya:syarikat takaful);
 9. Penyedia-penyedia perkhidmatan PTPK;
 10. Sebarang pihak yang dilantik oleh anda (contohnya:peguam, penasihat kewangan atau juruaudit);
 11. Mana-mana pihak yang dibenarkan mengikut ketetapan undang-undang, Perintah Mahkamah dan/atau pihak berwajib dan kawal selia;
 12. Mana-mana agensi penguatkuasa;
 13. Mana-mana institusi kewangan, pedagang dan/atau persatuan kad yang bekerjasama dengan PTPK (contohnya: kad kesetiaan pelanggan);
 14. Syarikat telekomunikasi bagi tujuan makluman, promosi dan pemasaran; dan/atau
 15. Pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan fungsi PTPK.

3.2 Selain daripada di atas, pihak PTPK berhak menzahirkan data peribadi anda jika dikehendaki berbuat demikian atas perintah mahkamah atau proses undang-undang.


4.0 AKSES KEPADA DATA PERIBADI ANDA

Bagi memastikan data peribadi anda sentiasa tepat dan terkini, anda boleh meminta akses dan boleh membuat permohonan pembetulan, pindaan atau pengemaskinian data peribadi anda secara bertulis di Ibu Pejabat PTPK atau melalui panggilan telefon ke Pusat Khidmat Pelanggan PTPK.


5.0 PAUTAN KEPADA LAMAN PORTAL YANG LAIN

Laman Web/Portal PTPK menyediakan pautan ke laman portal lain pihak selain daripada PTPK. Dasar privasi yang dinyatakan ini hanya terpakai untuk Laman Web/Portal PTPK sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman portal pihak selain daripada PTPK yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman portal yang dilayari.


6.0 PINDAAN DASAR

Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di Laman Web/Portal PTPK. Dengan sering melayari Laman Web/Portal PTPK, anda akan dikemas kini dengan data yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana data dikongsi bersama pihak yang lain.

Selasa, 11 Ogos 2015 12:57

Terma & Syarat

Ditulis oleh

Di bawah adalah syarat-syarat penggunaan Laman Web Rasmi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) serta hak dan kewajipan anda semasa mengakses dan/atau menggunakan perkhidmatan di Laman Web ini.

Sekiranya anda mengakses Laman Web ini, ia merupakan pengakuan dan persetujuan bahawa anda terikat kepada terma-terma dan syarat-syarat am ini atau syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh PTPK jika berkaitan, dan dengan ini, terbentuklah satu persetujuan di antara anda sebagai pelanggan, dan kami, PTPK sebagai penyedia perkhidmatan Laman Web ini bagi akses dan/atau penggunaan Laman Web ini.

Penggunaan dan/atau akses anda kepada perkhidmatan ini seterusnya akan dianggap sebagai penerimaan terma-terma dan syarat-syarat ini.

 

Had Tanggungjawab

Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa PTPK tidak bertanggungjawab ke atas sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung, yang berkaitan atau khusus, turutan atau 'exemplary', termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain akibat daripada:

penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini;
kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian berikutan pembelian sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat menerusi atau daripada Laman Web ini;
akses tanpa kebenaran atau perubahan dalam penghantaran atau data anda;
kenyataan atau tindakan pihak ketiga di Laman Web ini; atau
perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web ini.

 

Pautan

PTPK boleh menyediakan pautan kepada laman web yang lain. Laman-laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, PTPK tidak mempunyai kawalan ke atas laman dan sumber tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa PTPK tidak bertanggungjawab terhadap laman dan sumber luar tersebut dan tidak menyokong serta tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, iklan, produk atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman dan sumber tersebut. Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa PTPK tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh atau dipercayai sebagai sebabnya atau dikaitkan dengan penggunaan atau pergantungan ke atas kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan di atau menerusi laman atau sumber tersebut.

 

Penamatan

PTPK boleh menamatkan akses anda ke mana-mana bahagian perkhidmatan atau seluruh perkhidmatan dan mana-mana perkhidmatan yang berkaitan pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan notis atau tanpa notis, dan berkuatkuasa serta-merta. PTPK boleh juga menamatkan atau menggantung akaun anda yang tidak aktif, iaitu, didefinisikan sebagai kegagalan untuk menggunakan perkhidmatan Laman Web menerusi akaun tersebut bagi suatu tempoh tertentu. Anda bersetuju bahawa PTPK tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas penamatan akses kepada perkhidmatan tersebut.

 

Perubahan kepada Terma-terma dan Syarat-syarat Perkhidmatan

PTPK mempunyai hak untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada terma-terma dan syarat-syarat ini pada bila-bila masa sama ada dengan atau tanpa memberi notis terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, dalam keadaan kecemasan atau demi menjaga keselamatan Laman Web atau dalam keadaan di luar kawalan, di mana PTPK mendapati perlunya untuk mengubah, mengubahsuai, membatal atau menambah syarat-syarat ini, ia akan berbuat demikian tanpa notis terdahulu kepada anda. Adalah dipersetujui bahawa anda akan mengakses dan meneliti terma-terma dan syarat-syarat ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan yang terkini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan terma-terma dan syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada terma-terma dan syarat-syarat ini.

 

Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan

PTPK mempunyai hak untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) sama ada secara sementara atau tetap pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa PTPK tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya.

 

Umum

Terma-terma dan syarat-syarat ini hendaklah dibaca bersama dengan Dasar Privasi, Dasar Keselamatan termasuk Keselamatan "Online" dan lain-lain syarat-syarat sama ada secara khusus atau standard. Sekiranya ada antara Dasar Privasi, Dasar Keselamatan termasuk Keselamatan "Online" dan lain-lain syarat-syarat sama ada secara khusus atau standard yang tidak konsisten atau percanggahan di antara terma-terma dan syarat-syarat ini, anda bersetuju bahawa PTPK berkuasa menerimapakai terma-terma dan syarat-syarat sama ada secara khusus atau standard mengikut kehendak PTPK.

Sekiranya mana-mana peruntukan terma-terma atau syarat-syarat ini menyalahi undang-undang atau tidak sah di sisi undang-undang atau peraturan-peraturan sekarang atau yang akan datang, peruntukan tersebut akan diasingkan dan syarat-syarat ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan yang tidak sah itu tidak wujud dan syarat-syarat ini bersama-sama peruntukan lain akan berkuatkuasa sepenuhnya tanpa dijejaskan oleh peruntukan yang menyalahi undang-undang atau yang tidak sah.