Program Pinjaman Latihan Kemahiran kepada Golongan Lepasan Sekolah

Permohonan Pinjaman

1. Surat Perjanjian yang dikemukakan didapati kotor
2. Mengemukakan penjamin yang tidak layak
3. Tandatangan pelatih atau penjamin berbeza / tidak konsisten
4. Mengemukakan alamat pelatih dan penjamin yang tidak lengkap
5. Mengemukakan salinan kad pengenalan pelatih dan penjamin yang tidak jelas
6. Mengemukakan pengesah dan saksi yang tidak layak
7. Menghantar surat perjanjian melebihi tempoh yang ditetapkan
(30 hari selepas tarikh Surat Tawaran)
A.. Syarat pendaftaran Penyedia Latihan (PL) dan PK
  Syarat-syarat pendaftaran
  Senarai PL yang berdaftar dengan PTPK
  Senarai program yang dibiayai
   
B. Permohonan pinjaman latihan kemahiran
  Syarat-syarat permohonan
  Semakan permohonan pinjaman
  Carta aliran permohonan
   
C. Pembayaran pinjaman latihan kemahiran
  Kaedah pembayaran
  Pengesahan bayaran susulan / bulanan
  Semak pembayaran oleh PL dan PK
Surat Perjanjian Pinjaman hendaklah dikemukakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat tawaran dikeluarkan.
1. Surat penerimaan Tawaran Pinjaman Latihan Kemahiran (Lampiran A)
2. Satu (1) salinan Bil Utiliti untuk mengesahkan alamat tetap pelatih
3. Satu (1) salinan kad pengenalan Penjamin Pertama yang disahkan
4. Satu (1) salinan slip gaji terkini atau akuan pendapatan Penjamin Pertama yang telah disahkan majikan
5. Borang Pengakuan Kedudukan kewangan penjamin.
6. Empat (4) salinan Surat Perjanjiian Pinjaman Latihan Kemahiran telah disahkan & diremitkan setem.
Permohonan pinjaman yang tidak lengkap tidak lengkap tidak akan diproses.7.
Ya sepanjang tahun melalui system pinjaman atas talian.
Surat Tawaran akan dikeluarkan selepas permohonan diluluskan dan dokumen tersebut boleh diperolehi daripada Penyedia Latihan
Penyedia Latihan pula bertanggungjawab untuk memastikan perkara-perkara berikut dibuat :-
1. Menggunakan borang yang telah ditetapkan oleh PTPK.
2. Mengemukakan borang permohonan setelah mengisi maklumat permohonan pinjaman pelatih di dalam sistem atas talian.
3. Menyemak maklumat di setiap bahagian borang permohonan, dokumen sokongan hendaklah disahkan
4. Menyusun borang permohonan mengikut susunan dokumen yang terdapat di dalam senarai semak Dokumen Pinjaman Latihan Kemahiran.
Permohonan pinjaman hendaklah dikemukakan melalui Penyedia latihan tempat di mana pemohon mengikuti latihan.
Penyedia Latihan pula bertanggungjawab untuk memastikan perkara-perkara berikut dibuat :-
1. Pemohon mestilah warganegara Malaysia
2. Berumur di antara 15 hingga 45 tahun bagi SKM tahap 1 hingga 5.
3. Mengikuti program latihan Sijil Kemahiran Malaysia penuh masa yang diluluskan oleh PTPK.
4. Mengikuti latihan di Penyedia latihan yang diluluskan oleh PTPK.
5. Telah disahkan berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) untuk menjalani latihan berkenaan dalam tempoh yang ditetapkan.
6. Berasal dari keluarga yang berpendapatan tidak melebihi RM5,000.00 sebulan.
7. Pemohon hendaklah mengemukakan dua orang penjamin.
8. Tidak mendapat bantuan kewangan daripada mana-mana agensi kerajaan yang lain.
9. Mengikuti tempoh latihan yang telah ditetapkan oleh JPK dalam Panduan dan Peraturan-Peraturan Pentauliahan Persijilan Kemahiran Malaysia 2005 bertarikh 02 Februari 2005.

Tawaran Pinjaman

Surat Tawaran Pinjaman untuk semua permohonan yang diluluskan boleh dimuat turun melalui PB.
Tawaran diumumkan melalui Surat Tawaran Pinjaman selepas borang permohonan disemak, buat tapisan kelayakan dan diluluskan

Perjanjian Pinjaman

1. Menandatangani Akuan Penerimaan Pinjaman Latihan Kemahiran (Pelatih)
2. Mematuhi Peraturan mengisi dokumen perjanjian berdasarkan 'Buku Panduan mengisi Surat Perjanjian'
3. Menghantar Surat Perjanjian dalam tempoh 30 hari dari tarikh Surat Tawaran dikeluarkan
4. Mematikan/ meremitkan setem RM 10 atau dimatikan / diremitkan setem oleh Jabatan Hasil Dalam Negeri atau lain-lain Jabatan yang diiktiraf
5. Menurunkan tandatangan pada Surat Perjanjian Pinjaman Latihan (Pelatih dan Penjamin)
6. Menggunakan alamat tetap atau alamat yang boleh dihubungi sepanjang tempoh pinjaman sehingga selesai bayaran balik pinjaman.
7. Mengisi Surat Perjanjian menggunakan pen dakwat hitam dan menggunakan huruf besar
8. Menyediakan dokumen sokongan
  a. Sesalinan kad pengenalan pelatih dan penjamin-penjamin
  b. Sesalinan muka surat CIMB / RHB yang tercatat nombor akaun peminjam
  c. Sesalinan penyata gaji terkini atau borang akuan pendapatan (sekiranya bekerja sendiri)
  d. Sesalinan borang maklumat Peminjam dan Penjamin
  e. Sesalinan borang Pengakuan Kedudukan Kewangan Penjamin Pertama.
Surat Perjanjian Pinjaman hendaklah dikemukakan dalan tempoh 30 hari dari tarikh surat tawaran pinjaman dikeluarkan

Arahan Bayaran

1. Bayaran Susulan ESH setiap bulan akan disahkan dalam tempoh 14 (2 Minggu pertama) pada setiap bulan.
2. Proses pembayaran Yuran Susulan akan dibuat apabila pihak Penyedia Latihan mengemukakan
  a. Borang Pengesahan Bayaran Susulan yang telah lengkap ditandatangani oleh pelatih dan Pengurus Penyedia Latihan
  b. Sesalinan Borang 1002 (Pendaftaran Tahap terkini daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran)
  c. Sesalinan Resit pembayaran
  d. Sesalinan Borang 1003 (Pencapaian Tahap sebelumnya yang dinilai oleh Pegawai JPK) atau
  e. Sesalinan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap sebelumnya
  f. Pengecualian perkara ii, iii, iv dan v bagi Penyedia Latihan ILJTM.
Bayaran ESH dan Yuran Pengajian pertama akan dibuat setelah PTPK menerima DOKUMEN PINJAMANlatihan kemahiran YANG LENGKAP. Tempoh yang diambil bagi melepaskan bayaran ini adalah diantara 1-14 hari dari tarikh perjanjian dilengkapkan dan pengesahan akaun bank di dalam Sistem Pengurusan Pinjaman.