Training Loan

Isnin, 17 Ogos 2020 11:15

Pembiayaan

Ditulis oleh

PROGRAM PEMBIAYAAN DANA WIBAWA

PENGENALAN & OBJEKTIF

Program Pembiayaan Kompetitif (Contestable Funding Programme) dilaksanakan bertujuan untuk mengalakkan ILKA dan PPKN bersaing dalam menawarkan program latihan kemahiran yang kompetitif pada kos yang berpatutan dengan jaminan pekerjaan kepada para pelatih.

Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menghasilkan tenaga kerja berkemahiran tinggi, pelaksanaan program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) adalah berasaskan keperluan permintaan industri akan dapat membantu Malaysia menuju ke arah negara berpendapatan tinggi. Program Pembiayaan Kompetitif dan Geran Padanan merupakan salah satu program bagi menyokong agenda TVET sebagai pemacu perubahan

 

KUMPULAN SASARAN

Pelajar lepasan sekolah, sijil kemahiran, diploma dan ijazah yang belum mendapat pekerjaan.

 

SYARAT – SYARAT PEMOHON

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Berumur di antara 18 hingga 35 tahun;
 3. Pelajar lepasan sekolah, Sijil Kemahiran Malaysia, diploma atau lepasan ijazah yang belum mendapat pekerjaan;
 4. Mempunyai tahap kesihatan yang membenarkan mereka mengikuti sehingga tamat kursus latihan yang disediakan;
 5. Keutamaan kepada pelatih/ peserta yang belum pernah mengikuti latihan kemahiran di mana-mana institusi latihan;
 6. Pelatih/ peserta yang telah tamat Tahap 1 dan berpotensi untuk meneruskan pengajian ke Tahap 2 di tempat latihan yang sama atau lain-lain tempat latihan (pelatih perlu mengisi borang pengesahan sama ada pernah penerimaan pembiayaan atau tidak di bawah PTPK);
 7. Mengikuti latihan secara sepenuh masa;
 8. Pelatih tidak pernah menerima pembiayaan/bantuan kewangan dalam bentuk geran daripada PTPK atau daripada mana-mana institusi kewangan lain semasa mengikuti latihan.
 9. Pelatih bukanlah daripada pelajar lepasan sekolah atau pelajar universiti yang masih menuntut atau sedang mengikuti latihan industri semasa permohonan dibuat;
 10. Bagi kes-kes tertentu yang memerlukan pengecualian daripada syarat-syarat di atas hendaklah dirujuk dan mendapat kelulusan daripada Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri.

 

*SUMBER :

Garis Panduan Pelaksanaan Skim Pembiayaan Kompetitif Dan Geran Padanan Dalam Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKE-11)

Buku Panduan Program Pembiayaan Kompetitif (Contestable Funding Programme))Bil. 1/2017

Isnin, 17 Ogos 2020 10:49

Program Pembiayaan Dana WIBAWA

Ditulis oleh

PROGRAM PEMBIAYAAN DANA WIBAWA

PENGENALAN & OBJEKTIF

Dana ini disediakan bagi membantu pelatih mengurangkan jurang kemahiran yang diperlukan oleh Industri;

Dana ini disediakan bagi membantu pelatih mengurangkan jurang kemahiran yang diperlukan oleh Industri;

Keutamaan peruntukan ini diberi kepada :

 1. Pelatih yang berdaftar di PLA;
 2. Mengikuti program latihan kemahiran yang diluluskan oleh Penyedia Latihan Awam (PLA) yang berdaftar dengan PTPK; dan
 3. Menjalankan program yang memenuhi kehendak industri dan menjanjikan pekerjaan dan gaji yang setimpal mengikut kelayakan kemahiran yang diikuti pelatih.

 

SYARAT – SYARAT PEMOHON DANA WIBAWA

 1.  Warganegara Malaysia;
 2.  Berumur 18 hingga 35 tahun pada tahun kelulusan pinjaman
 3. Sihat tubuh badan atau berkategori Orang Kurang Upaya (OKU) yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKKM) yang bersesuaian dengan latihan kemahiran yang diikuti.
 4. Tidak mendapat mana-mana pembiayaan atau tajaan bagi kursus kemahiran yang diluluskan oleh agensi Kerajaan atau institusi kewangan yang lain dalam tempoh latihan yang diikuti.
 5. Bukan terdiri daripada pelajar sekolah atau penuntut yang sedang mengikuti pengajian di mana-mana institusi pengajian.
 6. Pelatih yang mempunyai tunggakan bayaran balik pinjaman latihan kemahiran yang terdahulu dengan PTPK perlu menjelaskan tunggakan tersebut sebelum permohonan pembiayaan diproses.

 

*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

 

TATACARA PERMOHONAN PEMBIAYAAN

a) Permohonan Pembiayaan hendaklah dibuat oleh Penyedia Latihan (PLA) secara atas talian di laman web PTPK (http://www.ptpk.gov.my) melalui portal Penyedia Latihan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh pelatih memulakan latihan dan tarikh latihan yang didaftarkan di JPK.

b) Setelah permohonan secara atas talian diluluskan oleh PTPK, Penyedia Latihan perlu memuat turun dan mencetak borang permohonan pelatih daripada portal penyedia latihan.

c) Borang permohonan yang telah diisi dan dilengkapkan perlu ditandatangani oleh pelatih dan Pengurus Penyedia Latihan.

d) Setelah permohonan diluluskan oleh PTPK, PLA perlu mengisi borang permohonan pelatih dan mengemukakan dokumen sokongan berikut kepada PTPK;

 1. Salinan Kad Pengenalan
 2. Salinan Sijil Kelahiran
 3. Salinan surat tawaran mengikuti latihan daripada PLA
 4. Salinan sijil tamat sekolah/ salinan sijil akademik tertinggi
 5. Salinan pendaftaran Calon SKM (JPK/T/1002) dan resit pembayaran
 6. Surat Setuju Terima daripada PTPK
 7. Salinan akaun Simpanan Bank
 8. Borang nama dan alamat pelatih dan penjamin

e) Pelatih perlu mengemukakan seorang penjamin semasa permohonan pembiayaan masih berjalan.

*Sumber : Garis Panduan Pelaksanaan Program Pembiayaan Dana Wibawa

 

Khamis, 12 September 2019 14:40

Malaysian Meister Programme (MMP)

Ditulis oleh

PEMBIAYAAN MALAYSIA MEISTER PROGRAMME (MMP)

PENGENALAN

Malaysian Meister Programme (MMP) merupakan program pembiayaan untuk peningkatan tahap kemahiran yang diberikan kepada pekerja tempatan samada pekerja awam atau swasta sebagai persediaan menjadi pakar industri  dalam bidang pekerjaan yang diceburi.  Melalui MPP, PTPK menerima peruntukan pembiayaan sebanyak RM 10 juta untuk disalurkan kepada tiga belas (13) PPKN di seluruh Malaysia yang telah diluluskan untuk melaksanakan program ini.

 

SYARAT-SYARAT PEMOHON

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Berumur 18 hingga 35 tahun;
 3. Calon memiliki :
  1. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 dalam bidang Industri Automasi, Mekatronik, Mekanikal, Elektronik, Elektrik atau yang setaraf ; atau
  2. Diploma dalam bidang Industri Automasi, Mekatronik, Mekanikal, Elektronik, Elektrik atau yang setaraf.
 4. Lulus ujian pemilihan Meister dan temu duga dengan pihak Syarikat tajaan.
 5. Mengikuti program latihan kemahiran sepenuh masa yang diluluskan oleh Perbadanan.
 6. Mengikuti latihan di Penyedia Latihan yang diluluskan oleh Perbadanan.
 7. Sihat tubuh badan atau berkategori Orang Kelainan Upaya (OKU) yang bersesuaian.
 8. Bukan terdiri daripada pelajar sekolah atau penuntut yang sedang mengikuti pengajian di mana-mana institusi pengajian.
 9. Tidak mendapat mana-mana pembiayaan atau tajaan daripada agensi Kerajaan atau institusi kewangan yang lain dalam tempoh latihan yang diikuti.
 10. Mengemukakan seorang penjamin (Ibu/ Bapa/ Suami/ Isteri/ Penjaga yang sah) selepas diluluskan pembiayaan latihan kemahiran
 11. Telah menyelesaikan tunggakan bayaran balik pinjaman latihan kemahiran atau lain–lain hutang dengan PTPK (jika berkaitan);

 

*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

 

TATACARA PERMOHONAN PEMBIAYAAN MMP

Permohonan Pembiayaan MMP hendaklah dibuat oleh Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri (PPKN) atau Penyedia Latihan (PL) secara manual dalam tempoh 45 hari daripada tarikh pelatih memulakan latihan.

 

PROSEDUR PEMBAYARAN YURAN & ELAUN SARA HIDUP (ESH) PEMBIAYAAN MMP

 1. Arahan Bayaran bagi Yuran dan Elaun Sara Hidup (ESH) akan disediakan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh penerimaan borang tuntutan daripada PPKN/PL yang telah lengkap.
 2. Status Pembiayaan pelatih adalah “PERJANJIAN LENGKAP”.
 3. Pembayaran yuran latihan akan dibayar ke akaun PPKN/PL.
 4. Pembayaran ESH akan dibayar terus ke akaun pelatih.

 

PENGENALAN

Program Pembiayaan Kepada Golongan Pekerja Dan Future Workers (Lepasan Sekolah) adalah pembiayaan latihan kemahiran kepada golongan lepasan sekolah secara PERCUMA. Program ini  bertujuan melengkapkan diri peserta dengan pelbagai kemahiran (Multi-Skilling) agar dapat memenuhi permintaan terhadap keperluan tenaga kerja mahir dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan di negara ini.

 

SYARAT – SYARAT PEMOHON GPFW (Lepasan Sekolah)

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Berumur 15 hingga 45 tahun pada tarikh kelulusan pinjaman;
 3. Lepasan sekolah (school leaver) minima :
  • NOSS Lama - Tahap 1 & 2 / Tahap 2 & 3 (Bagi Program yang tiada Tahap 1)
  • NOSS Baru – Tahap 2 sahaja (Bagi Program yang tiada Tahap 1), Tahap 3 (Bagi Program yang bermula Tahap 3 sahaja)
 4. Bukan seorang yang diisytiharkan muflis;
 5. Pendapatan keluarga tidak melebihi RM4,000 sebulan;
 6. Sihat tubuh badan dan berkategori Orang Kelainan Upaya (OKU) yang  bersesuaian
 7. Tidak mendapat mana-mana pembiayaan atau tajaan daripada agensi    Kerajaan atau institusi kewangan yang lain dalam tempoh latihan yang diikuti;
 8. Bukan terdiri daripada pelajar sekolah atau penuntut yang sedang     mengikuti pengajian di mana-mana institusi pengajian;

*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

 

SYARAT – SYARAT PERMOHONAN

 1. Mengikuti latihan di Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri (PPKN) yang berdaftar dengan PTPK;
 2. Pemohon sedang mengikuti kursus
  • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM); atau
  • Program yang diiktiraf oleh MQA; atau
  • Program yang diiktiraf oleh UPE, JPM; atau
  • Agensi-agensi yang berkaitan.
 3. Mengemukakan seorang penjamin;
 4. Mengemukakan permohonan mengikuti bidang / kursus yang diluluskan melalui penyedia latihan (PL) yang berdaftar dengan PTPK;
 5. Pemohon telah menyelesaikan tunggakan bayaran balik pinjaman latihan kemahiran atau lain-lain hutang dengan PTPK
 6. Pengajian sepenuh masa
 7. Bantuan kewangan layak diberikan kepada pelatih sekali sahaja bagi setiap program


*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

 

PUSAT LATIHAN KEMAHIRAN

Anda boleh mengikuti latihan kemahiran tersebut di dua belas (12) Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri (PPKN) yang terlibat seperti berikut:-

12 PPKN

PENGENALAN

Program Pembiayaan Kepada Golongan Pekerja Dan Future Workers (Lepasan Siswazah) iaitu pembiayaan latihan kemahiran kepada golongan lepasan Siswazah (diploma/ijazah) secara PERCUMA. Program ini memberi peluang kepada graduan diploma dan ijazah untuk meningkatkan peluang pekerjaan khususnya mereka yang masih menganggur /tiada pekerjaan tetap atau ingin meningkatkan kemahiran diri.

SYARAT – SYARAT PEMOHON GPFW (Lepasan Siswazah)

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Berumur 21 hingga 45 tahun pada tarikh kelulusan pinjaman;
 3. Lepasan siswazah (diploma/ ijazah);
 4. Bukan seorang yang diisytiharkan muflis;
 5. Pendapatan keluarga tidak melebihi RM10,000 sebulan;
 6. Sihat tubuh badan dan berkategori Orang Kelainan Upaya (OKU) yang bersesuaian
 7. Tidak mendapat mana-mana pembiayaan atau tajaan daripada agensi Kerajaan atau institusi kewangan yang lain dalam tempoh latihan yang diikuti;
 8. Bukan terdiri daripada pelajar sekolah atau penuntut yang sedang mengikuti pengajian di mana-mana institusi pengajian;

 *Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

SYARAT – SYARAT PERMOHONAN

 1. Mengikuti latihan di Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri (PPKN) yang berdaftar dengan PTPK;
 2. Pemohon sedang mengikuti kursus
   • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM); atau
   • Program yang diiktiraf oleh MQA; atau
   • Program yang diiktiraf oleh UPE, JPM; atau
   • Agensi-agensi yang berkaitan.
   • Mengemukakan seorang penjamin;
 3. Mengemukakan permohonan mengikuti bidang / kursus yang diluluskan melalui penyedia latihan (PL) yang berdaftar  dengan PTPK;
 4. Pemohon telah menyelesaikan tunggakan bayaran balik pinjaman latihan kemahiran atau lain-lain hutang dengan PTPK
 5. Pengajian sepenuh masa
 6. Bantuan kewangan layak diberikan kepada pelatih sekali sahaja bagi setiap program

*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

 

 

SENARAI PUSAT LATIHAN KEMAHIRAN NEGERI

Anda boleh mengikuti latihan kemahiran tersebut di dua belas (12) Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri (PPKN) yang terlibat seperti berikut:-

12 PPKN

 

PROGAM PENINGKATAN KAPASITI DAN KAPABILITI KUMPULAN KHUSUS (PPKK)

 

PENGENALAN

Di dalam Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11), pendekatan pembangunan secara inklusif diteruskan bagi meningkatkan kapasiti dan kapabiliti serta memastikan peluang penyertaan yang saksama kepada kumpulan isi rumah yang berpendapatan rendah serta kumpulan-kumpulan lain selaras dengan dasar yang telah ditetapkan oleh Kerajaan.  Dalam RMKe-11, tumpuan diberikan kepada usaha untuk meningkatkan tahap pendapatan dan kualiti hidup isi rumah berpendapatan rendah melalui pelbagai program ekonomi, pendidikan dan latihan, program keusahawanan dan sebagainya.

 

KUMPULAN SASARAN

Kumpulan Sasar Kumpulan sasar bagi program ini adalah terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah (pendapatan isi rumah kurang daripada separuh pendapatan penengah berasaskan HIES 2014 iaitu kurang daripada RM2,848). Kriteria kumpulan sasar yang layak adalah seperti berikut:

 1. Masyarakat Orang Asli terutamanya kawasan pedalaman;
 2. Kumpulan Minoriti/ pribumi/ bumiputera Sabah & Sarawak yang masih ketinggalan daripada segi pembangunan sosioekonomi;
 3. Belia yang berisiko tinggi (cenderung untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang tidak bermanfaat, anti sosial atau kegiatan haram dan tercicir daripada sistem pendidikan nasional;
 4. Anak yatim, golongan gelandangan dan anak-anak yang diabaikan atau hilang tempat bergantung; dan
 5. Ibu tunggal yang menghadapi kesempitan hidup, mempunyai anak/ tanggungan yang ramai (breadwinner) termasuk tanggungan warga emas; 
  1. Ibu tunggal sama ada ditinggalkan/ kematian suami serta wanita yang mengalami penderaan yang mempunyai tanggungjawab membesarkan anak-anak; dan
  2. Anak atau ahli isi rumah yang diketuai oleh warga emas atau ibu tunggal yang tersisih   daripada mendapat peluang pendidikan dan latihan kemahiran yang bersesuaian.

 

 SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Berumur di antara 15 hingga 55 tahun pada tahun latihan dilaksanakan.
 3. Mengikuti program latihan kemahiran secara sepenuh masa yang diluluskan oleh Perbadanan.
 4. Mengikuti latihan di Penyedia Latihan/ Syarikat yang diluluskan oleh Perbadanan.
 5. Berasal dari keluarga yang berpendapatan tidak melebihi RM 2,848.00 sebulan.
 6. Mengemukakan dokumen dari Jabatan / Agensi yang terlibat yang mengesahkan pemohon adalah layak menerima pembiayaan latihan kemahiran (jika berkaitan).

*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

 

Rabu, 12 Ogos 2015 09:25

Pinjaman Latihan Kemahiran Bagi Pekerja

Ditulis oleh
Pinjaman latihan bagi pekerja

PENGENALAN

Di bawah Rancangan Malaysia Ke 10 (RMKe-10), Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan dana pinjaman peningkatan kemahiran kepada golongan pekerja.Tujuan pembiayaan pinjaman ini adalah untuk meningkatkan kelayakan pekerja sama ada secara

  i. Menjalani latihan semula (Reskiling);
  ii. Menjalani latihan kemahiran baru untuk menyokong kemahiran sedia ada (Multiskiling);
  iii. Menjalani latihan kemahiran untuk meningkatkan tahap (Upskiling); atau
  iv. Menjalani latihan kemahiran bagi mendapatkan persijilan dari pengetahuan dan pengalaman kerja
Program Kemahiran yang dibiayai :
  Kursus kemahiran yang ditawarkan dibawah program adalah program yang diiktiraf oleh badan-badan persijilan seperti berikut :
  i. Persijilan Kemahiran Malaysia iaitu Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM); atau
  ii. Persijilan dari institusi yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA); atau
  iii. Persijilan dari institusi yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA); atau
iv. Persijilan Profesional yang diiktiraf di peringkat Antarabangsa; atau
v. Persijlan selain daripada perkara (i) hingga (iii) diatas yang diluluskan oleh Unit Perancang Ekonomi (UPE), Jabatan Perdana Menteri.
     
Kadar Pinjaman
1. Kadar pinjaman adalah bergantung kepada program kemahiran dan tahap latihan yang diikuti oleh pelatih dengan nilai minimum sebanyak RM 750.00 hingga RM 24,000 yang merangkumi :
  i. Yuran Pengajian
  ii. Bayaran Premium insurans
     
2. Fi pentadbiran sebanyak 1% setahun dikenakan berasaskan baki berkurangan.
     
Syarat Peminjam
  Peminjam yang layak memohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut :-
  1. Warganegara Malaysia;
  2. Berumur 18 hingga 45 tahun pada tarikh mula latihan;
  3. Syarat pendapatan dikecualikan;
  4. Hendaklah mengemukakan seorang (1) penjamin;
  5. Mestilah terdiri daripada salah satu kategori pekerja seperti berikut;
    a. Pekerja yang sedang bekerja; atau
    b. Pekerja yang telah diberhentikan (retrenched) atau yang berhenti sendiri di bawah Voluntary Separation Scheme (VSS); atau
    c. Pekerja yang bekerja sendiri.
  6. Telah bekerja sekuruang-kurangnya enam (6) bulan di dalam pekerjaaan sekarang / terdahulu;
  7. Keutamaan diberikan kepada pemohon yang bukan daripada golongan pengurusan dan professional;
  8. Tidak dapat mana-mana tajaan / pinjaman daripada agensi kerajaan atau institusi kewangan yang lain; dan
  9. Pemohon hendaklah menyelesaikan tunggakan bayaran balik pinjaman latihan kemahiran dan penalty terdahulu (Jika ada).
     
Syarat Penjamin
  Mengemukakan seorang penjamin yang nmemenuhi syarat-syarat berikut :
    Berpendapatan bulanan tidak kurang daripada RM 700.00 sebulan;
    Berumur 21 tahun ke atas dan tidak melebihi 50 tahun semasa pelatih memulakan latihan;
    Tidak boleh menjamin lebih daripada dua (2) orang pelatih kecuali ibu/bapa; dan
    Tidak diisytiharkan muflis.
       
Kaedah Bayaran Pinjaman Latihan Kemahiran
  1. Peminjam digalakkan membuka akaun Bank RHB ; dan
  2. Pembayaran yuran latihan akan dibayar ke akaun peminjam dan dipindahkan secara terus ke akaun Penyedia Latihan.Bayaran premium insurans akan dibayar terus ke syarikat insurans.
       
Dokumen Permohonan / Penjamin Yang Diperlukan
  Permohonan
  i. Satu (1) salinan Kad Pengenalan pelatih yang telah disahkan.
  ii. Surat Tawaran Latihan daripada PL kepada pelatih berserta struktur yuran latihan mengikut tahap yang telah ditandatangani oleh pelatih.
  iii. Satu (1) salinan Pendaftaran Calon SKM / DKM / DLKM (JPK/T/1002) dan Resit Rasmi Bayaran Pendaftaran bagi program Persijilan Kemahiran Malaysia (PKM).
  Perjanjian
  i. Satu (1) salinan Kad Pengenalan Penjamin yang telah disahkan.
  ii. Borang Persetujuan Untuk Mencarum Insurans Takaful Ikhlas Sdn. Bhd.
  iii. Dokumen tambahan berikut diperlukan bagi kategori Pemohon berikut :
    Pekerja yang sedang bekerja
    a. Surat pengesahan daripada majikan mengesahkan bahawa pelatih sedang bekerja di majikan sekarang.
    b. Salinan Slip Gaji Bulan Terkini dan Penyata KWSP / Penyata Caruman PERKESO untuk membukti telah bekerja / mempunyai pengalaman kerja melebihi enam (6) bulan.
    Pekerja yang diberhentikan
    a. Salinan Surat Pembentian Pekerjaan daripada majikan terdahulu.
    b. Satu (1) salinan akuan bersumpah pendapatan dengan menggunakan Borang Akta Akuan Berkanun 1960 (semakan-1996) yang telah disahkan (jika mempunyai pendapatan bulanan).
    Pekerja yang bekerja sendiri
    a. Satu (1) Salinan Penyata Pendapatan (LHDN) / Borang Akta Akuan Berkanun 1960 (Semakan -1969) yang telah disahkan / Satu (1) salinan Surat Pendaftaran Perniagaaan Syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) (jika berkaitan)
    b. Satu (1) salinan Bil Utiliti (bil air / Elektrik) yang terkini bagi pengesahan alamat tetap Pelatih dan Penjamin.
    c. Satu (1) salinan gaji terkini / akuan sumpah pendapatan dengan menggunakan Borang Akta Akuan Berkanun 1960 (Semakan – 1969) Penjamin (jika tiada slip gaji) dan Borang Pengakuan Kedudukan Kewangan Penjamin.
Arahan Bayaran
  i. satu (1) salinan Penyata Akaun RHB pelatih yang baru / aktif yang mengandungi maklmuat seperti nama, nombor kad pengenalan dan nombor akaun bank pelatih.
       
Semua permohonan Pinjaman Latihan Kemahiran hendaklah dikemukakan melalui Penyedia Latihan Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK.
 
Bayaran Balik Pinjaman
  i. Bayaran balik pinjaman bermula bulan berikutnya selepas tamat latihan;;
  ii. Maksimum tempoh pembayaran balik pinjaman adalah sehingga lima (5) tahun;
  iii. Ansuran bulanan bayaran balik pinjaman adalah antara RM 150.38 sehingga RM 410.25

pinjaman kemahiran

PENGENALAN

Skim Pinjaman Lepasan Sekolah


Pinjaman Latihan Kemahiran kepada lepasan sekolah adalah merupakan program yang dibiayai oleh PTPK sejak awal penubuhannya. Ianya dibuka kepada pelatih yang mengikuti program latihan kemahiran yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

Latihan ini dibuka kepada pelatih yang mmengikuti program latihan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM).

Syarat-Syarat Pemohon

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 15 hingga 45 tahun pada tahun permohonan
 • Bukan seorang yang diisytiharkan muflis dan tidak disenarai hitam oleh mana-mana institusi kewangan
 • Sihat tubuh badan
 • Pemohon dalam kategori Orang Kelainan Upaya (OKU) yang mampu menjalankan latihan kemahiran mengikut kemahiran yang bersesuaian dan mampu bekerja selepas tamat latihan (mampu membayar balik pinjaman)
 • Tidak mendapat mana-mana pembiayaan atau tajaan daripada agensi Kerajaan atau institusi kewangan yang lain dalam tempoh latihan yang diikuti
 • Bukan terdiri daripada pelajar sekolah atau penuntut yang sedang mengikuti pengajian di mana-mana institusi pengajian

*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa

Syarat-Syarat Permohonan

 • Mengemukakan seorang penjamin berdasarkan syarat seperti di para 6.3 bagi jumlah pinjaman yang kurang daripada RM24,000.00
 • Mengemukakan dua (2) orang penjamin berdasarkan syarat seperti di para 6.3 bagi jumlah pinjaman RM24,000.00. Sekiranya penjamin pertama terdiri daripada ibu/ bapa/ penjaga, penjamin kedua mestilah bukan terdiri daripada ibu/ bapa/ penjaga
 • Bagi pemohon yang belum mencapai umur 15 tahun pada tarikh permohonan dibuat, pemohon mestilah mengemukakan seorang penjamin yang terdiri daripada ibu/ bapa/ penjaga yang sah
 • Peringkat jumlah pinjaman ditentukan berdasarkan kelayakan di bawah :

Kategori

Pendapatan Kasar Keluarga

Jumlah Pinjaman / pembiayaan

i

Pendapatan Keluarga < RM8,000

Pinjaman Penuh

ii

Pendapatan Keluarga RM8,001- RM10,000

75% Yuran & Insuran sahaja

iii

Pendapatan Keluarga RM10,001- RM15,000

50% Yuran & Insuran sahaja

 • Tidak mempunyai sebarang tunggakan dalam pinjaman PTPK terdahulu kecuali mendapat kelulusan penangguhan bayaran balik
 • Mengemukakan permohonan melalui Penyedia Latihan (PL) yang berdaftar dengan PTPK
 • Program yang diikuti hendaklah ditauliahkan oleh Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan dibiayai oleh PTP
 • Mengikuti Latihan sepenuh masa
 • Peminjam perlu mengemukakan salinan akaun CIMB bank (Konvensional atau Islamik).

*Syarat-syarat adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa

Kadar Pinjaman

Kadar pinjaman diantara RM 2,500 hingga RM 24,000 bergantung kepada program dan tahap latihan yang merangkumi :-   

 1. Yuran Pengajian
 2. Elaun Sara Hidup sebanyak RM 400 sebulan semasa tempoh latihan.
 3. Bayaran premium untuk perlindungan insurans

*Fi pentadbiran sebanyak 3% setahun dikenakan berasaskan baki berkurangan.

Bayaran Balik Pinjaman

 • Bayaran balik pinjaman bermula selepas enam(6) bulan tamat latihan
 • Tempoh bayaran balik pinjaman di antara satu(1) hingga sepuluh (10) tahun
 • Ansuran bulanan di antara RM84.69 hingga Rm 193.12 tertakluk kepada jumlah pinjaman yang diluluskan

Rujukan : Garis Panduan Pengurusan Pinjaman Dan Pembiayaan Latihan Kemahiran No. Rujukan : PTPK/JAN 2019